RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

See our nice photographic impressions and read the article below on the last page
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
1- THE ALLIED CAMP
Page 2 of 11                                                            Page 2 of 10
Brielle, a former fortified town with history, cosyness and beautiful surroundings.
Brielle, een voormalig gefortificeerde stad met een historie, gezelligheid en een prachtige omgeving.
It was occupied by the Germans in WW-II.  This is what Brielle looks like days over on an average day
Brielle was bezet door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Zo ziet het er nu uit op een gewone dag
   
It certainly is worth while to visit, specially in the summer to enjoy the terraces and cozy shops
Het stadje is zeker de moeite waard te bezoeken, vooral 's zomers om van de terrasjes en gezellige winkeltjes te genieten
But today we show you an enormous operation of re-enactors, reconstructing what happened during the liberation of the city in 1945
Vandaag laten we een enorm uitgebreide reconstructie zien van re-enactors, wat er gebeurde tijdens de bevrijding van de stad in 1945
Enjoy the images of the 'ALLIED CAMP' 
Geniet van de beelden van het 'GeallieŽrde kamp
Very early in the morning, not an enemy is expected yet as it seems.....  ;-))
Vroeg in de morgen, 't lijkt er op dat de vijand nog niet wordt verwacht.... ;-))
Animated picture with Allied planes in D-Day sceme over Brielle
Animatiefoto met geallieerde vliegtuigen in D-Day kleuren, vliegend over Brielle
Gathering material of the WW-II period is what most re-enactors keeps busy in their free time
Het verzamelen van materialen uit WO-II periode houdt de meeste re-enactors bezig in hun vrije tijd
Such as an 'allied' field-kitchen     /     Zoals een veldkeuken van de geallieerden
... and yes, it all works !     /     En ja, het werkt allemaal !
Signs like the early days...nothing changed much     /     Bewegwijzering zoals in die vroege dagen...er is nog weinig veranderd
The Allied camp hosted some very nice old motorbikes...     /     Het geallieerde kamp had een aantal prachtige oude motoren te gast..
....many many old vehicles...     /     ...en vele, vele oude voertuigen....
Briefingtime of the 'Allies' and 'Germans' by Roland van Ravens, Broker in Brielle in the real life. 
Informatie vergadering van de 'Geallieerden'en de 'Duitsers' bij Roland van Ravens, makelaar in Brielle in het dagelijkse leven.
 
Fielddesk, and a very handsome nurse !     /     Veldburo, en een erg knappe verpleegster !
Days over the re-enactors show what they would do in wartime as well, like cleaning their guns.
Overdag laten de re-enactors zien wat ze ook zouden doen in oorlogstijd, zoals het reinigen van de wapens
Every part has to be cleaned and greased     /     Elk onderdeel moet worden gereinigd en in het vet gezet
View in the 'Field-intelligence' tent     /     Blik in de 'Veld-informatie'tent 
Pictures were not taken yet digital, as you probably understand.... ;-))
Foto's werden toen nog niet digitaal gemaakt, zoals u waarschijnlijk wel begrijpt... ;-))
 
Looks like a French resistance man...     /     Dit lijkt op een Franse verzetsman...
Beautiful old vehicle next to the field-kitchen     /     Prachtige oude wagen naast de veldkeuken 
Oeps...surgery in the open field... but a necessity in that time     /     Oeps, operatiegebeuren in de buitenlucht... een noodzaak destijds
Communication a la 1940     /     Communicatie op z'n 1940's
So nice to see this old equipment     /     Prachtig om die oude apparatuur te zien
Royal Airforce courier     /     Royal Airforce koerier
Several old motorbikes with a brandnew chain, after all this žs 2015 now... who can you trust ?....
Verschillende oude motoren met een nieuwe ketting, tsjah het is nu 2015... wie kun je vertrouwen ?...
Machinegun in a replica coffin     /     Machinegeweer in een replica kist
All original sizes, and perfectly constructed     /     Alles in originele maatvoering, prachtig gemaakt
Nothing strange, love is in the air, then and now. Nothing unusual...
Niks vreemds aan, liefde zit in de lucht, toen en nu. Niks ongebruikelijks...
 
Taking care of machines...     /      Zorg voor de machines
Starting the engines...     /     Start de motoren...
All ready ?  Go !!     /     Iedereen klaar ?   Gaan met die banaan !!
 
Clothing from the wartime period     /     Kleding uit die oorlogsperiode
Reveille     /     Reveille
Exercising for later on, when the Veterans will arrive      /     Vast oefenen voor straks, als de veteranen aankomen
Machine Gun     /     Machinegeweer
Just like the old days, reminds on the movie 'The Longest Day'.
Net als in die dagen, het doet me denken aan de filme 'De Langste Dag'.
Authentic German helmet     /     Authentieke Duitse helm
 
Many impressing uniforms     /     Veel indrukwekkende uniformen
Unbelievable complete vehicles in original colors     /     Ongelofelijk komplete voertuigen in de originele kleuren
All re-enactors remain in their role days-over...     /     Alle re-enactors blijven de gehele dag in hun rol...
....the Allied camp was about ten times larger than the German camp.
....het Geallieerde kamp was wel tien keer zo groot als het Duitse kamp.
Most re-enactors want to play the 'good guys'...     /     De meeste re-enactors willen graag de 'good guys' spelen....
And here some real veterans that still are healthy enough to visit these events and receive the gratitude of present people
Hier een aantal echte veteranen, nog gezond genoeg om dit soort gebeurtenissen te bezoeken en dankbaarheid van de mensen te voelen 
 
German soldier and a member of the 'NBS'.  Nice work Martin ! ;-)))
Een Duitse soldaat, en een lid van de 'NBS'.  Mooi gedaan Martin ! ;-)))
Preparing for a city tour     /     Gereedmaken voor een tour door de stad
Calm Winston, calm.....(Humor!)      /     Kalm maar Winston, kalm....    (Humor!)
Ready for the victory tour     /     Klaar voor de viktorie rondrit
All line up please ?? They left the camp and drove around to show the spectators along several routes.
Allemaal opstellen graag ?? Allen verlieten het kamp en reden rond voor de toeschouwers langs diverse routes.

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE  2 :    l

Please read our disclaimer mainpage left