RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

Written article below on the last item
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
6- THE AMERICANS ARE COMING !!
............................Page 5 of 11    ............................Page 5 of 10
The Germans get their ass kicked !!
De Duitsers krijgen op hun donder !!
Okay, I admit. It's photoshopped, but still... something like this happened these days. There even was a bombing by accident ! 
Ok, toegegeven, photoshop. Toch zag het er ongeveer zo uit destijds. Er was zelfs een incident met een fout bombardement !
Another animated picture, paratroopers landing around the church of Brielle. 
Nog een animatie, parachutisten landen rond de kerk van Brielle.
The last moments, before fire contact. Germans take positions as the Alies approach... 
De laatste momenten voordat er vuurcontact plaatsvindt. De Duitsers kiezen positie als de geallieerden naderen....
The Germans know they will have to fight superior numbers ....
De Duitsers weten dat ze tegen een overmacht zullen moeten vechten...
Still they did it with full dedication and faith for 'Der Führer und Vaterland' 
Toch deden ze het met volle overgave en vertrouwen in 'De Führer en Vaderland'
The first visual contact in the street of some Allied soldiers...
Het eerste visuele contact met geallieerde soldaten is daar... 
A little moment of hesitation...     /     Een klein moment nog van aarzeling...
Trying to get an image of the seriousness of the situation...
Proberen een beeld te vormen van de ernst van de situatie...
....hold your fire....     /     ....nog niet schieten...
...keep quiet... let the 'enemy' approach...     /        ...houd je rustig... laat de vijand eerst naderen...
...but then the fight suddenly begins !     /     .....maar dan barst het geweld los !
The Americans are coming in very fast and in large(r) numbers, they'll overwhelm the Germans...
De Amerikanen komen snel naderbij en in grote aantallen zullen ze al vrij snel de Duitsers overmeesteren ...
...first some Germans try to escape... but it appears they have to fight for their lives !
....eerst proberen sommige Duitsers nog te vluchten...   maar het blijkt dat ze moeten vechten voor hun leven !
  NEXT ITEM: CLICK HERE BELOW... 

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE  7 :    l

Please read our disclaimer mainpage left