RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

See our nice photographic impressions and read the article below on the last page
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
12- VETERANS IN BRIELLE !!

            

SOME VETERANS THAT STILL COULD, WERE PRESENT !! 
Sommige veteranen die dat nog konden waren hier aanwezig...
We share some impressions with you because for these veterans it was 'the day of the year' for them
Hierbij een aantal impressies, voor deze mensen was het 'De Dag Van Het Jaar' voor hen.
 
These veterans wonder time and time again that so many people of 'our generation' honour them so much after so many years...
Deze veteranen verwonderen zich steeds weer dat zoveel mensen van 'onze generatie' hen nog eren na zovele jaren...
The Major speaks to them and offers the gratitude to them, and posthumously to their fallen comrades
De Burgemeester geeft een speech en toont zijn dankbaarheid, aan hen en hun gevallen kameraden
  
...and if it were 70 years ago the veterans honoured their comrades themselves as well...
... en alsof het 70 jaar geleden was eerden zij hun kameraden eveneens...
Mr. Jim 'Pee Wee' Martin was perhaps the most active one, he signed books, cards, even clothing for anyone who asked...
Dhr. Jim 'Pee Wee' Martin was wellicht de meest actieve, hij signeerde boeken, kaarten, zelfs kleding voor wie het wilde...
... and he was very contempt with this lady that remembered the liberation as she experienced it as a little girl...
...en hij was erg tevreden met deze mevrouw die zich de bevrijding herinnerde als klein meisje...
Fine moments that will not come back...     /     Mooie momenten die niet meer terugkomen...
....so, 'let's kiss this young girl' he must have thought.... /....dus, laat ik deze 'jonge bloem' even kussen moet hij gedacht hebben....
....and it seems to be 'love at first sight from both sides   ;-))))   /   ... en het lijkt 'liefde op het eerste gezicht' te zijn van twee kanten  ;-))))
... Jealous, gentlemen ???  (joke)     /     Jaloers mannen ???  (grapje)
Speaches, speaches...     /      Toespraken en toespraken...
Finally a symbolic gift, because what these men did can never be rewarded enough !  
Tenslotte een symbolisch geschenk, want wat deze mannen deden kan nooit genoeg worden beloond !
'Pee Wee'started signing again, and selling DVD's...
'Pee Wee' begon weer te signeren, en zelfs DVD's te verkopen...
For this journalist it was an absolute must to be pictured with Jim. Carlo, you did it man !  ;-)) 
Voor deze journalist was het een absolute 'must' om met Jim op de foto te komen. Carlo, je hebt 't voor elkaar !   ;-))
...by the way, what does it take to be a veteran ??? Who wouldn't like these moments ??
....trouwens, wat heb je nodig om veteraan te worden ??? Wie zou zulke momenten niet waarderen ??
.... aaagghhhhh,  Winston likes it as well !     /     Zelfs 'Winston' heeft het loeiend naar z'n zin ! 
 A last salute...     /     Een laatste eerbetoon...
Words of thanks...     /     Woorden van dank...
... and time to leave. It must have been an exhausting day !
... en dan is het tijd om te gaan. Het moet een uitputtende dag zijn geweest !
Thank you for being with us: Jim Martin, Bill Knapp, Eugene Gilbreath & Fred Leary ! 
Bedankt heren dat jullie bij ons wilden zijn !
The last pages will give you a view on material and a parade. Join in ??
De laatste pagina's geven een beeld van de parades, gaat u mee ?

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE 13 :    l

Please read our disclaimer mainpage left