RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

Keep following our photographic impressions and read the article below on the last page ?
    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
5- PILOTS ARE BETRAYED AND FOUND
Someone of the 'NSB' (a Dutch socialists German sympathizer movement) betrayed Pilots in hiding, a little bit further in the street ! 
Een NSB'er (landverrader) heeft ondergedoken piloten verraden, wat verderop in de straat !
Germans start checking identity 'Ausweis' on people !
De Duitsers controleren identiteitsbewijzen !
There is 'something in the air' and the Germans get more agressive suddenly...
Er broeit wat en de Duitsers worden plotseling een stuk agressiever...
An accidenttally passing-by  bicyclist is stopped, and ordered to hand over his bicycle...
Een toevallig voorbijrijdende fietser wordt aangehouden, en moet zijn fiets afstaan....
The Germans started stealing bikes from inhabitants...to be able to take their heels soon as required.....
De Duitsers stalen fietsen van de inwoners.... om het hazenpad te kunnen kiezen indien nodig....
The man even throws an apple to the soldier, and both ladies decide to disappear most quickly to prevent loosing their bike...
De man gooit uit boosheid een appel naar de soldaat, en de beide dames smeren 'm om niet ook hun fiets kwijt te raken... 
Checking the basket learns it only contains apples, no guns. The lady's eyes speak volumes.... ;-)))
De fietsmand bevat alleen appels, geen wapens. De ogen van de vrouw rechts spreken boekdelen....  ;-)))
The suspect (resistance) has been arrested and is taken to the German Headquarters to be interrogated, the bike is confiscated.
De van verzet verdachte man is gearresteerd en naar het Duitse Hoofdkwartier gebracht voor verhoor, de fiets is in beslag genomen.
Some neighbours try to defend the innocent man ! .... (but is he ?...many appeared to be in the resistance by the time
Sommige buren proberen de man te verdedigen ! (maar is hij wel zo 'onschuldig' ?...) Velen zaten destijds bij het verzet 
Meanwhile tha German soldier enjoys his just stolen apple from the arrested man.
Inmiddels geniet de Duitse soldaat van de appel van de gearresteerde man.
Down in the street Germans search a house, they suspect to find hiding people... Things are just thrown out of the window on the street....
Verderop in de straat doorzoeken de Duitsers een huis, ze denken onderduikers te vinden... Dingen worden zomaar op straat gegooid...
There is some shouting out of the window....     /     Er wordt wat uit het raam geschreeuwd naar buiten...
The 'Feldwebel' hesitates, if.. persons are found, they might be armed....
De 'Feldwebel' aarzelt, als er mensen worden gevonden kunnen ze gewapend zijn...
Still, the house is searched and unfortunately, hide-outs are found !!
Toch wordt het huis doorzocht en onderduikers worden gevonden !!
   
People knew that the house was accommodating English pilots, trying to get back to England....
Mensen wisten dat er onderdak werd verleend aan Engelse piloten. Zij wilden proberen terug te gaan naar Engeland...
 
Bitte bitte, nicht schiessen !! One pilot is found, unlikely he will be the only one...  Lege dich auf den Boden !!  (Lie down ...!) 
'Niet schieten' roept een piloot in het Duits, hij lijkt niet alleen te zijn. Ga liggen, op straat (!!) klinkt het bevel !  
ga 
The pilot is searched on arms and/or papers...
De piloot wordt gefouilleerd op wapens of papieren...
...and yes of course, there were more of them !
....en ja natuurlijk, er waren meer ondergedoken piloten !
They are arrested and to be brought to Headquarters as prisoners of war.
Ze worden gearresteerd en naar het Hoofdkwartier gebracht als krijgsgevangenen.
Suddenly one of the pilots tries to run...     /     Plotseling probeert een piloot te vluchten...
...he gets a punch with the back of a German gun in the his back....
... hij krijgt een dreun met de achterkant van een wapen op z'n rug...
....and he falls down on the street.     /     en hij komt te vallen op straat.
...he falls....     /     ....hij valt...
...tries to run once more...     /     .....en probeert opnieuw weg te rennen...
... but he's re-beaten and falls down once again.     /     ...maar hij wordt opnieuw tegen de grond geslagen.
Now his chances are gone, and he will not be able to try and escape again.
Nu zijn z'n kansen verkeken en hij zal niet opnieuw kunnen proberen weg te komen.
He's dealth with harshly...     /        Er wordt hardhandig met hem omgesprongen...
...and in pain he walks along.     /     ...en strompelend van de pijn gaat hij mee.
The other airman acted more wisely, knowing for him it's 'game over'.
De andere luchtmachter is wijzer, hij weet dat voor hem het spel uit is.
More people are arrested, suspected to be in the resistance...
Meer mensen worden gearresteerd, verdacht van deelname aan het verzet...
This woman claims to know nothing about the accusations...
Deze vrouw beweert niets te weten van de beschuldigingen...
Still... the old hand-cart was checked and appeared to hide armament ! End of story, arrest follows....
Toch... De oude handkar wordt gecontroleerd, en bleek verstopte wapens te bevatten. Einde verhaal, arrestatie volgt....

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE  6 :    l

Please read our disclaimer mainpage left