RE-ENACTMENT BRIELLE THE NETHERLANDS WW-II 

    PHOTOGRAPHIC IMPRESSIONS OF LIBERATION   
11- VICTORY AND JOY !

................................Page 7 of 11Finally Victory was ours !........................................Page 7 of 10
Party with us please and celebrate our freedom !! 
Eindelijk victorie ! Vier met ons de vrijheid !
Soon as the battle is over, people get into the streets again with the Dutch flags, the tension has gone...  !!
Zodra de strijd is gestreden komen mensen op straat met Nederlandse vlaggen, de spanning is er af... !!
So the 're-enactment changes back to 2015 again, lining up and thanking the spectators for their attention...
De re-enactment van toen keert terug naar 2015, op een rij en het publiek bedankend voor hun belangstelling...
...it was a rainy day but however, perhaps next year sunny weather ?
Het was regenachtig, maar misschien in 2016 zonnig weer ?
Re-enactors greet, and wave to the audience on the other side of the canal...   
Groetend, nog even kijken en zwaaien naar het publiek aan de andere kant van het water...
while others are still in their role... the woman seems to look at a traitor as if he should be arrested...
Sommigen blijven nog even in hun rol. De vrouw kijkt naar een verrader als zou hij moeten worden gearresteerd...
....but she wisely seems to think: Well, he isn't a traitor after all, he's a re-enactor, can't blame him ;-))))
... maar wijselijk denkt ze: Nou ja, hij is geen verrader, hij is een re-enactor, ik kan 'm niks kwalijk nemen  ;-)))) 
What do you think neighbour ??? (Neighbout seems to think likewise.... ;-))
Wat jou buurvrouw ??? (De buurvrouw lijkt er hetzelfde over te denken...  ;-))
... all of them defied the rain...     /     ... allen trotseerden de regen....
 
About time to gather for some final pictures...     /      Tijd voor zo langzamerhand de laatste foto's...
By the way, it must cost a small fortune to maintain this kind of vehicles in service ! Good work guys !
Trouwens, het moet een klein fortuin kosten om dit soort voertuigen in goede staat te houden ! Goed werk mannen !
Acting that you are so happy to be liberated is an art as well...but: >>>
Spelen dat je zo blij bent met de bevrijding is een kunst op zich...maar >>>
 
Everybody happy and contempt ! It was a very nice performance !
Iedereen is blij en tevreden. Het was een prachtige opvoering !

l    BACK TO ALL TABLETS     <- OR ->     TO THE NEXT PAGE 12 :    l

Please read our disclaimer mainpage left